നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും!

option.news ആണ് ആദർശപരമായ വാർത്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി zu പോസിറ്റീവ് ബദലുകൾ, സുസ്ഥിരത, സിവിൽ സമൂഹം. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ എഴുതുകയും ഇന്റർനെറ്റിൽ വിലയേറിയ പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് - ഗ്ലോബൽ ഒപ്പം 104 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ ചേരുക: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോസ്റ്റുചെയ്യുക.
INFO | രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക | പ്രൊഫൈൽ | ഓപ്ഷൻ അവാർഡ് | പിന്തുണ ഓപ്ഷൻ

ബദലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും

Werbung

എല്ലാ ആഴ്ചയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും മികച്ച സമ്മാനങ്ങളും!

സ്പാം ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കൈമാറില്ല. നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്പാം ഫോൾഡറും പരിശോധിക്കുക!

ഓപ്ഷൻ പ്രിന്റ് - ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക!

ടോപ്പ് -25-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

 1. #1 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 743,6
 2. #2 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 688,3
 3. #3 രെപനെത് പോയിന്റ് 384,6
 4. #4 തൊംമി പോയിന്റ് 372,2
 5. #5 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 303,8
 6. #6 ലിസ തലർ പോയിന്റ് 288,0
 7. #7 ഹനാൻ എ പോയിന്റ് 281,6
 8. #8 മൃഗ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരായ ഡോക്ടർമാർ eV പോയിന്റ് 276,8
 9. #9 ജൂലിയ സീഗ്‌സ്ലെറ്റ്നർ പോയിന്റ് 271,6
 10. #10 അഡിസ സുകനോവിച്ച് പോയിന്റ് 270,0
 11. #11 ലിസ ഹപ്പേർട്സ് പോയിന്റ് 268,2
 12. #12 ഫെലിക്സ് വിന്റർസ്റ്റെല്ലർ പോയിന്റ് 267,6
 13. #13 അസോസിയേഷൻ NL40 പോയിന്റ് 267,6
 14. #14 ലീ പ്യൂറർ പോയിന്റ് 267,2
 15. #15 അമേലി നസ്ബാമർ പോയിന്റ് 267,1
 16. #16 മാക്സിമിലിയൻ പെർ‌ഹോഫർ പോയിന്റ് 266,4
 17. #17 ലോറ വീഡ്‌മയർ പോയിന്റ് 265,9
 18. #18 ലെന പോയിന്റ് 265,7
 19. #19 Victoria1417 പോയിന്റ് 265,0
 20. #20 fatma0436 പോയിന്റ് 264,6
 21. #21 ഫ്ലോറിഡോ പോയിന്റ് 264,6
 22. #22 കുട്ടികളുടെ ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ പോയിന്റ് 264,4
 23. #23 സാറാ പോയിന്റ് 264,0
 24. #24 ലിവിയ ലോഡെക് പോയിന്റ് 263,9
 25. #25 ജൂലിയ ഷൂമാക്കർ പോയിന്റ് 263,8

കമ്മ്യൂണിറ്റി ശ്രവിക്കുക

Option Meinung

ഉൽപ്പന്ന നുറുങ്ങുകൾ

Bio-Zutaten

കിഴിവുകളും അംഗീകാരങ്ങളും

ഓപ്ഷൻ ക്യാപ്സ് (2)

സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ

sozialunternehmen