നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും!

option.news ആണ് ആദർശപരമായ വാർത്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി zu പോസിറ്റീവ് ബദലുകൾ, സുസ്ഥിരത, സിവിൽ സമൂഹം. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ എഴുതുകയും ഇന്റർനെറ്റിൽ വിലയേറിയ പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് - ഗ്ലോബൽ ഒപ്പം 104 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ ചേരുക: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോസ്റ്റുചെയ്യുക.
INFO | ചിഹ്നം | രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക | പോസ്റ്റ് | പ്രൊഫൈൽ | ഓപ്ഷൻ അവാർഡ് | പിന്തുണ ഓപ്ഷൻ

ബദലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും

join_user

പുതിയത്: ഓപ്ഷൻ പ്രിന്റ് # 26 - ഇപ്പോൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക!

ടോപ്പ് -25-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

 1. #1 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 661,5
 2. #2 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 456,4
 3. #3 തൊംമി പോയിന്റ് 368,2
 4. #4 രെപനെത് പോയിന്റ് 364,4
 5. #5 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 298,2
 6. #6 ലിസ തലർ I HTBLuVA സാൽ‌സ്ബർഗ് പോയിന്റ് 288,0
 7. #7 ഹനാൻ എ പോയിന്റ് 281,6
 8. #8 മൃഗ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കെതിരായ ഡോക്ടർമാർ eV പോയിന്റ് 276,8
 9. #9 ജൂലിയ സീഗ്‌സ്ലെറ്റ്നർ HTBLuVA പോയിന്റ് 271,6
 10. #10 അഡിസ സുകനോവിച്ച് പോയിന്റ് 270,0
 11. #11 ലിസ ഹപ്പേർട്സ് പോയിന്റ് 268,2
 12. #12 ഫെലിക്സ് വിന്റർസ്റ്റെല്ലർ പോയിന്റ് 267,6
 13. #13 അസോസിയേഷൻ NL40 പോയിന്റ് 267,6
 14. #14 ലീ പ്യൂറർ പോയിന്റ് 267,2
 15. #15 അമേലി നസ്ബാമർ പോയിന്റ് 267,1
 16. #16 ലെന പോയിന്റ് 265,5
 17. #17 മാക്സിമിലിയൻ പെർ‌ഹോഫർ | HTBLuVA സാൽ‌സ്ബർഗ് പോയിന്റ് 265,4
 18. #18 ലോറ വീഡ്‌മയർ പോയിന്റ് 264,9
 19. #19 Victoria1417 പോയിന്റ് 264,8
 20. #20 ഫ്ലോറിഡോ പോയിന്റ് 264,6
 21. #21 കുട്ടികളുടെ ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ പോയിന്റ് 264,4
 22. #22 fatma0436 പോയിന്റ് 264,4
 23. #23 സാറാ പോയിന്റ് 264,0
 24. #24 ലിവിയ ലോഡെക് പോയിന്റ് 263,9
 25. #25 ജൂലിയ ഷൂമാക്കർ പോയിന്റ് 263,8

കമ്മ്യൂണിറ്റി ശ്രവിക്കുക

ഓപ്ഷൻ അഭിപ്രായം

ഉൽപ്പന്ന നുറുങ്ങുകൾ

ഓർഗാനിക് ചേരുവകൾ

കിഴിവുകളും അംഗീകാരങ്ങളും

ഓപ്ഷൻ ക്യാപ്സ് (2)

സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ

സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഭ്രാന്തനാകുന്നത് എന്ന് “സോഷ്യൽ ഡിലമ്മ” വിശദീകരിക്കുന്നു - നിലവിൽ കാണേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമ!

സുസ്ഥിര കമ്പനികളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും