സാമൂഹിക ധർമ്മസങ്കടം | Trailer ദ്യോഗിക ട്രെയിലർ | നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് (1/19)

സാമൂഹിക ധർമ്മസങ്കടം | Trailer ദ്യോഗിക ട്രെയിലർ | നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്

ഞങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു- എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുതലായി ഒരു ലൈഫ് ലൈനായി മാറുമ്പോൾ ...

സാമൂഹിക ധർമ്മസങ്കടം | Trailer ദ്യോഗിക ട്രെയിലർ | നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്

ഞങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു- എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുതലായി ഒരു ലൈഫ് ലൈനായി മാറുമ്പോൾ ...

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമ! ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ!

എഴുതിയത് ഓപ്ഷൻ

ഓപ്ഷൻ ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in Allen Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. ഡൈ ഓപ്ഷൻ-കമ്മ്യൂണിറ്റി വിഡ്‌മെറ്റ് സിച് ഡാബി ഓസ്‌ക്ലീലിച് പ്രസക്തൻ നാച്രിച്ചെൻ അൻഡ് ഡോക്യുമെൻറിറ്റ് ഡൈ വെസെന്റ്ലിച്ചെൻ ഫോർട്ട്‌സ്‌ക്രിറ്റ് അൺസെറർ ഗെസെൽസ്ചാഫ്റ്റ്.

ഈ പോസ്റ്റ് ശുപാർശചെയ്യണോ?

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ