කරුණාකර රටේ නාලිකාවේ අදාළ භාෂාවෙන් පමණක් පළ කරන්න! අතිරේක රට නාලිකා සැලසුම් කර ඇත.
සියලුම තනතුරු ද ඇත ගෝලීය මුල් පිටුව භාෂා 104 කට මාරු කර ස්වයංක්‍රීයව පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

සටහන: මෙය ඔබගේ භාෂාව හා ජාතිකත්වය හා සම්බන්ධ වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, ජර්මානු නාලිකාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ගැන ජර්මානු භාෂාවෙන් වාර්තා කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.

ජර්මානු භාෂාවෙන්

   

ඉංග්‍රීසියෙන්