අපගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයන්

වඩා හොඳ අනාගතයකට සම්බන්ධ වන්න

option.news යනු තිරසාරභාවය සහ සිවිල් සමාජය පිළිබඳ පරමාදර්ශී “සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවකි”. ඕනෑම කෙනෙකුට මෙහි ලියාපදිංචි වී වඩා හොඳ අනාගතයක් සඳහා පළ කළ හැකිය.

අත්සන් ලියාපදිංචි කරන්න