අවධානය: සක්‍රිය කිරීම සඳහා තහවුරු කිරීමේ කේතයක් සහිත ඊ-තැපෑලක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. කරුණාකර අයාචිත තැපැල් ෆෝල්ඩරයද පරීක්ෂා කරන්න! ඔබ පුවත් පත්‍රිකාව සඳහා ද ලියාපදිංචි වේ. ඔබට කිසියම් ගැටළුවක් ඇත්නම්, මාර්ගගත [AT] option.news හි උදව් කිරීමට අපි සතුටු වෙමු.
සමීප
පරිශීලක ගිණුමක් ලියාපදිංචි කරන්න
ලියාපදිංචි වන්න | ලියාපදිංචි වන්න
මුරපදයේ ශක්තිය
පැතිකඩ විස්තර
Soziale පැතිකඩ

ඉහළම -50-මිට්ග්ලයිඩර්

 1. #1 Kindernothilfe ලක්ෂ්‍යය 836,3
 2. #2 හෙල්මට් මෙල්සර් ලක්ෂ්‍යය 675,9
 3. #3 කරින් බෝර්නෙට් ලක්ෂ්‍යය 536,0
 4. #4 ඔස්ට්‍රියාව නැවත භාවිතා කරන්න ලක්ෂ්‍යය 518,0
 5. #5 Tommi ලක්ෂ්‍යය 393,1
 6. #6 මරීනා ඉව්කික් ලක්ෂ්‍යය 315,9
 7. #7 රොබට් බී. ෆිෂ්මන් ලක්ෂ්‍යය 313,1
 8. #8 අහස උසට ලක්ෂ්‍යය 289,7
 9. #9 ලීසා තලර් ලක්ෂ්‍යය 288,6
 10. #10 අනාගත ඔස්ට්‍රියාව සඳහා විද්‍යාඥයින් ලක්ෂ්‍යය 283,2
 11. #11 හනන් ඒ ලක්ෂ්‍යය 282,4
 12. #12 සත්ව අත්හදා බැලීම්වලට එරෙහි වෛද්‍යවරු ඊ.වී. ලක්ෂ්‍යය 277,2
 13. #13 ජූලියා සීජස්ලෙට්නර් ලක්ෂ්‍යය 272,2
 14. #14 ඇඩිසා සුකනොවිච් ලක්ෂ්‍යය 270,2
 15. #15 ලීසා හප්පර්ට්ස් ලක්ෂ්‍යය 268,2
 16. #16 ෆීලික්ස් වින්ටර්ස්ටෙලර් ලක්ෂ්‍යය 267,8
 17. #17 සංගමය එන්එල් 40 ලක්ෂ්‍යය 267,8
 18. #18 ලී පර්රර් ලක්ෂ්‍යය 267,6
 19. #19 මැක්සිමිලියන් පර්න්හෝෆර් ලක්ෂ්‍යය 267,5
 20. #20 ඇමීලි නස්බෝමර් ලක්ෂ්‍යය 267,1
 21. #21 ලෝරා වයිඩ්මේයර් ලක්ෂ්‍යය 265,9
 22. #22 ලෙන ලක්ෂ්‍යය 265,7
 23. #23 වික්ටෝරියාඑක්ස්එක්ස් ලක්ෂ්‍යය 265,0
 24. #24 fatma0436 ලක්ෂ්‍යය 264,8
 25. #25 සාරා ලක්ෂ්‍යය 264,6
 26. #26 ෆ්ලොරිඩෝ ලක්ෂ්‍යය 264,6
 27. #27 ළමා පුණ්‍ය සංගමය ලක්ෂ්‍යය 264,4
 28. #28 ජූලියා ෂූමාකර් ලක්ෂ්‍යය 264,4
 29. #29 මිලේනා මරියා ලක්ෂ්‍යය 264,0
 30. #30 ලිවියා ලොඩෙක් ලක්ෂ්‍යය 263,9
 31. #31 clam biel ලක්ෂ්‍යය 263,8
 32. #32 ටන්ජා හාමර් ලක්ෂ්‍යය 263,8
 33. #33 ශාන්ත ඇනා ළමා පිළිකා පර්යේෂණ ලක්ෂ්‍යය 263,6
 34. #34 පෙරල්ටා ක්‍රිස්ටෝපර් ලක්ෂ්‍යය 263,6
 35. #35 නීනා ලක්ෂ්‍යය 263,4
 36. #36 ජාකොබ් ලක්ෂ්‍යය 263,4
 37. #37 කැට්රින් ලක්ෂ්‍යය 263,2
 38. #38 ජූලියන් රාච්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 39. #39 ලියෝනි හොල්ස්බවර් ලක්ෂ්‍යය 263,0
 40. #40 ගයිස්ලර් ටන්ජා ලක්ෂ්‍යය 262,8
 41. #41 ලනා ඩෝබක් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 42. #42 වික්ටෝරියා ෂෙෆ්සික් ලක්ෂ්‍යය 262,8
 43. #43 ටිනෝ 0541 ලක්ෂ්‍යය 262,6
 44. #44 ලීසා හැස්ලින්ගර් ලක්ෂ්‍යය 262,6
 45. #45 ජූලියා ලෙහ්නර් ලක්ෂ්‍යය 262,5
 46. #46 කැරින් ලක්ෂ්‍යය 262,2
 47. #47 ටොබියාස් ග්‍රාස්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 48. #48 සයිමන් ෂ්රෙට්ල් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 49. #49 මාකෝ ක්ලෝට්ස් ලක්ෂ්‍යය 262,0
 50. #50 සොෆියා ලක්ෂ්‍යය 262,0