രാജ്യ ചാനലിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ മാത്രം പോസ്റ്റുചെയ്യുക! അധിക രാജ്യ ചാനലുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ആഗോള ഹോംപേജ് കൈമാറ്റം.

ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ

ഇംഗ്ലീഷിൽ