വിഭാഗങ്ങൾ
കൂടുതൽകുറവ്
കൂടുതൽകുറവ്
ലൊക്കേഷനുകൾ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
കൂടുതൽകുറവ്

സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ നിലവിലുണ്ട് എല്ലാ മാർക്കറ്റ് വിഭാഗത്തിലും: ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ, ഗാർഹിക വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, ധനകാര്യ സേവന ദാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ energy ർജ്ജ ദാതാക്കൾ. സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ പാരിസ്ഥിതികമായും സാമൂഹികമായും നീതിപൂർവകമായ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു, അതിനാൽ അവയ്ക്ക് വിലയേറിയ സംഭാവന നൽകുന്നു സുസ്ഥിര ഉപഭോഗം ഓരോന്നും. സുസ്ഥിര കമ്പനികൾ കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുന്നുവെന്ന വസ്തുത വിവിധ മാർക്കറ്റ് സർവേകളും കാണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പയനിയർമാരും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും സുസ്ഥിരതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, കാരണം ആവശ്യം നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വിതരണവും. സുസ്ഥിര കമ്പനികളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമല്ല. അവ വൻതോതിലുള്ള ഉൽ‌പാദനത്തിന് അനുയോജ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും മയക്കുമരുന്ന് കടകളിലും മറ്റും കണ്ടെത്താനാകും. ബോധപൂർവ്വം വാങ്ങുന്നവർ, സുസ്ഥിര സംരംഭങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ മികച്ചതാണെന്ന് അവർക്കറിയാം.