1 లో 2 - 2 చూపిస్తుంది
BIO vom BERG
విల్హెల్మ్-గ్రెయిల్-స్ట్రాస్సే 9, టైరోల్ 6020 ఇన్స్బ్రక్
ఫీచర్
BIO HOTELS - హోటల్ కంటే ఎక్కువ
సాచ్‌సెంగాస్సే 81a, టైరోల్ 6465 నాస్సేరిత్