ආයුබෝවන් DWS 👋

මූල්‍ය සමාගමක් වන DWS ව්‍යාපාර කරන දේ සෑහෙන අවුල් සහගතයි. ඒ නිසාම අද ඇයට සංචාරයක් ඇත්තේ ඇගේ ජරා ලාභයෙන්. ගල් අඟුරු, තෙල් සහ ගෑස් වලින් ඉවත් වන්න! ❌ 📹: @jo_jojita

මූල්‍ය සමාගමක් වන DWS ව්‍යාපාර කරන දේ සෑහෙන අවුල් සහගතයි. ඒ නිසාම අද ඇයට සංචාරයක් ඇත්තේ ඇගේ ජරා ලාභයෙන්. ගල් අඟුරු, තෙල් සහ ගෑස් වලින් ඉවත් වන්න! ❌

📹: @jo_jojita

මූලාශ්රය

විකල්ප ජර්මනියට දායක වීම


ලියන ලද්දේ විකල්පය

විකල්පය යනු 2014 හි Helmut Melzer විසින් ආරම්භ කරන ලද තිරසාරභාවය සහ සිවිල් සමාජය පිළිබඳ විඥානවාදී, පූර්ණ ස්වාධීන සහ ගෝලීය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවකි. අපි එක්ව සියලු ක්ෂේත්‍රවල ධනාත්මක විකල්ප පෙන්වන අතර අර්ථවත් නවෝත්පාදන සහ ඉදිරි දැක්මක් සහිත අදහස් සඳහා සහාය දෙමු - නිර්මාණාත්මක-විවේචනාත්මක, ශුභවාදී, පොළොවට පහළට. විකල්ප ප්‍රජාව අදාළ ප්‍රවෘත්ති සඳහා පමණක් කැපවී සිටින අතර අපගේ සමාජය ලබා ඇති සැලකිය යුතු ප්‍රගතිය ලේඛනගත කරයි.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය