විෂ ගිවිසුම: මර්කෝසූර් ප්‍රකාශනය: http://bit.ly/මර්කෝසූර් විෂ සහිතයිගිවිසුම

ඒ පිළිබඳ අපගේ විකාශනය: https://www.attec.at/ප්‍රවෘත්ති / විස්තර /eu-mercosur-abkommen-Promotes-handel-with-highභයානක-පීsticides-1

මූලාශ්රය

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ ඇටෑක්

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය