සූරාකෑම - මගේ විලාසිතාව නොවේ!

විලාසිතා සඳහා ඔව්, සාගින්නෙන් පෙළෙන වැටුප් නැත. ඔබ සූරාකෑමට අකමැති විලාසිතා වෙළඳ නාම වලට කියන්න. ප්‍රධාන විලාසිතා සමාගම් අටක පාරිභෝගික සේවාවට එක් ක්ලික් කිරීමකින් ලියන්න සහ වැටුප් පිළිබඳ විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටින්න: https://www.passt-mir-nicht.ch

වසර ගණනාවක් තිස්සේ විලාසිතා සමාගම් පොරොන්දු වන්නේ ඒවා එකක් සඳහා බවයි #Existenzlohn අපේ ඇඳුම් හදන අයට. සූරාකෑම ඔබට ගැලපෙන්නේ නැද්ද?

 ? එච් ඇන්ඩ් එම්, ටැලි වයිජ්ල්, සලාන්ඩෝ සහ සමාගමට ලියන්න. ඔවුන්ගේ වචන ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය වන්නේ කවදාදැයි ඔවුන්ගෙන් විමසන්න!

 ? www.passt-mir-nicht.ch #passtmirnicht

මෙම තනතුර විකල්ප ප්‍රජාව විසින් නිර්මාණය කරන ලදි. සම්බන්ධ වී ඔබේ පණිවිඩය පළ කරන්න!

ලියන ලද්දේ මහජන ඇස

ව්‍යාපාර හා දේශපාලනය මානව හිමිකම් අවදානමට ලක් කරන තැන මහජන ඇස ක්‍රියාකාරී වේ. ධෛර්ය සම්පන්න පර්යේෂණ, තියුණු විශ්ලේෂණයන් සහ ශක්තිමත් ව්‍යාපාර සමඟින්, අපි ලොව පුරා වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරන ස්විට්සර්ලන්තයක් සඳහා 25'000 සාමාජිකයින් සමඟ එක්ව කටයුතු කරන්නෙමු. ගෝලීය යුක්තිය අපෙන් ආරම්භ වන බැවිනි.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය