ප්‍රජා පිළිගැනීමක් ලෙස 100 යුරෝ ගාස්තුව!

500 

ප්‍රජාවේ විශේෂයෙන් ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයින් සඳහා ගාස්තුවක් පවා ඇත. ප්‍රජා ලකුණු සඳහා සාප්පුවේ වෙළඳාම් කරන්න, අපි ඔබ වෙත නැවත එන්නෙමු.

12 තොගයේ

නිෂ්පාදනය විස්තරය

ප්‍රජාවේ විශේෂයෙන් ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයින් සඳහා ගාස්තුවක් පවා ඇත. ප්‍රජා ලකුණු සඳහා සාප්පුවේ වෙළඳාම් කරන්න, අපි ඔබ වෙත නැවත එන්නෙමු.

කොන්දේසිය: ඔබ අපට ගෙවීමට පෙර ගාස්තුවක් ඔබ වෙත එවිය යුතුය. ගාස්තු ඔබ විසින් අය කරනු ලැබේ.

මෙම දීමනාව දැනට 10 ගාස්තු වලට සීමා වී ඇති නමුත් නිසැකවම එය දිගටම පවතිනු ඇත. ඊටත් වඩා වටිනා විපාක ලැබෙනු ඇත. වෘත්තීය හේතූන් මත පළ කරන සංවිධාන සහ පුද්ගලයින් නිදහස් කර ඇත. නීතිමය ක්‍රියාවලිය බැහැර කර ඇත.

ඡායාරූප / වීඩියෝ: Shutterstock.