විකල්පය කාබනික කපු වලින් සාදන ලද හමුදා තොප්පිය | කළු

250 

කස්ත්‍රෝහි ඉතා උසස් තත්ත්වයේ තොප්පිය කළු පැහැයෙන් පෙනෙන්නේ ඉදිරිපස “ඔප්ෂන්-ඕ” සහ පිටුපස “ඔප්ෂන්.නූස්” කාබනික කපු වලින් සාදා ඇත. විශේෂයෙන් ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයින් සඳහා ප්‍රජා පිළිගැනීමක් ලෙස. සියලුම රටවලට නොමිලේ නැව්ගත කිරීම!

මාර්ගය වන විට, ද ඇත විකල්පය සඳහා සහාය මිලදී ගැනීමට.

10 තොගයේ