ඔබේ කොටු කවුළු නවීකරණය කිරීම සඳහා 5% වට්ටමක්

වීනර්කොම්ෆෝර්ට්ෆෙන්ස්ටර් යනු කොටු කවුළු තාප ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ පැරණි ගොඩනැගිලිවල ක්‍රියාකාරී දේශගුණික ආරක්ෂාවයි. වියානා හි විකල්ප පා readers කයින් සඳහා 5% විශේෂ වට්ටමක්

නිෂ්පාදනය විස්තරය

වීනර්කොම්ෆෝර්ට්ෆෙන්ස්ටර් යනු කොටු කවුළු තාප ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ පැරණි ගොඩනැගිලිවල ක්‍රියාකාරී දේශගුණික ආරක්ෂාවයි. නවීකරණය සම්පත් සංරක්ෂණය හා සම්බන්ධ කරයි:
• ශබ්ද පරිවරණය
• තාප පරිවරණය
• දේශගුණික ආරක්ෂාව
• historical තිහාසික වාතාවරණය

ඔබේ පුද්ගලික දේශගුණික ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර උපදේශනයක් සංවිධානය කරන්න:
වියානා හි විකල්ප පා readers කයින් සඳහා 5% විශේෂ වට්ටමක්

වට්ටම් කේතය: විකල්ප_2030

www.wienerkomfortfenster.at

ඡායාරූප / වීඩියෝ: වියන්ස් සුවපහසු කවුළු.