නව ජාන ඉංජිනේරු: අනාගත තාක්ෂණය හෝ හරිත සේදීම?

ඔස්ට්‍රියාවේ පරිසරය, පාරිභෝගික විනිවිදභාවය සහ GMO-නිදහස් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නව ජාන ඉංජිනේරුමය නියාමනය ඉවත් කිරීම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයින් වන Thomas Waitz (Greens) සහ Günther Sidl (SPÖ) 22 ජනවාරි 2024 වන දින යුරෝපා සංගමයේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ තොරතුරු සහ සාකච්ඡා උත්සවයකට මිනිසුන්ට ආරාධනා කළහ. කාරණය කුමක් ද?

ඔස්ට්‍රියාවේ පරිසරය, පාරිභෝගික විනිවිදභාවය සහ GMO-නිදහස් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා නව ජාන ඉංජිනේරුමය නියාමනය ඉවත් කිරීම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයින් වන Thomas Waitz (Greens) සහ Günther Sidl (SPÖ) 22 ජනවාරි 2024 වන දින යුරෝපා සංගමයේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ තොරතුරු සහ සාකච්ඡා උත්සවයකට මිනිසුන්ට ආරාධනා කළහ.

කාරණය කුමක් ද?
CRISPR/Cas ජාන කතුර වැනි නව ජාන ඉංජිනේරු ක්‍රම භාවිතා කර ඇති ශාකවල අනුමැතිය නැවත නියාමනය කිරීමට EU කොමිසම කැමති වේ. ඒ අනුව, මෙම ශාකවලින් 90% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තවදුරටත් අවදානම් පරීක්ෂා කිරීම හෝ ආහාර ඇසුරුම්වල ලේබල් කිරීම නොකළ යුතු වන්නේ, කොමිසමේ මතය අනුව, ඒවා ස්වභාවිකව වගා කරන ලද ශාකවලට සමාන බැවිනි. ඒ සමගම, නව ජානමය වශයෙන් නිර්මාණය කරන ලද ශාක සඳහා පේටන්ට් බලපත්ර ලියාපදිංචි කිරීමට තවමත් හැකි විය යුතුය.

දායකයින්:
Margret Engelhard, සොබාදහම සංරක්ෂණය සඳහා වූ ෆෙඩරල් ඒජන්සිය (BfN)
කැතරින් ඩොලන්, NOAH's arch Association
Andreas Heissenberger, Federal Environment Agency
Brigitte Reisenberger, GLOBAL 2000
Iris Strutzmann, වියානා කම්කරු මණ්ඩලය

යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ සාකච්ඡාවක්
තෝමස් වේට්ස්, හරිත පක්ෂය
Günther Sidl, SPÖ
ÖVP නියෝජිතයන් ඉල්ලා සිටියේය

සංවිධායකයින්: Thomas Waitz සහ Günther Sidl
සිදුවීම් හවුල්කරුවන්: GLOBAL 2000, Vienna Chamber of Labour

මූලාශ්රය

ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා වන දායකත්වය මත


ලියන ලද්දේ ගෝලීය 2000

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය