ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ඔස්ට්‍රියාව - සාධාරණ වෙළඳාම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සංගමය

අපි

ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ඔස්ට්‍රියාව යනු සාධාරණ වෙළඳාම, සංවර්ධනය, අධ්‍යාපනය, පරිසර විද්‍යාව සහ ආගමික සංවිධාන විසින් ආරම්භ කරන ලද ලාභ නොලබන සංවිධානයකි. ජාතික ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් සංවිධානයක් ලෙස, සංගමය ඔස්ට්‍රියාවේ සහතික කළ ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් නිෂ්පාදන විකිණීම හා පරිභෝජනය ප්‍රවර්ධනය කරයි, නමුත් එය වෙළඳාම් නොකරයි.

ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ඔස්ට්‍රියාව පාරිභෝගිකයින්, සමාගම් සහ නිෂ්පාදක සංවිධාන සම්බන්ධ කිරීම, සාධාරණ වෙළඳ තත්වයන් සක්‍රීය කිරීම සහ කුඩා ගොවි පවුල් සහ සේවකයින් ඊනියා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වතුකරයේ ශක්තිමත් කිරීම.

ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ඔස්ට්‍රියාව ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් ප්‍රමිති වෙළඳාම් කරන සකසනයන්ට සහ වෙළෙඳුන්ට ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් අනුමැතිය ලබා දෙයි. FAIRTRADE නිෂ්පාදන ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන පරාසය තුළට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ආහාරපාන හා හෝටල් කර්මාන්තයට ද සහාය සහ සහාය ලැබේ.

FAIRTRADE ප්‍රමිති යනු කුඩා වතු හිමියන්ගේ සමුපකාර, වැවිලි සහ සමාගම් සමස්ත වටිනාකම් දාමය අනුගමනය කළ යුතු අතර වෙළඳාම වෙනස් කළ යුතු නීති මාලාවකි. ඊනියා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල නිෂ්පාදක සංවිධානවල තිරසාර සංවර්ධනය සහතික කිරීම සඳහා අවම සමාජ, පාරිසරික හා ආර්ථික අවශ්‍යතා ඒවාට ඇතුළත් ය.
ෆෙයාර්ට්‍රේඩ් පුරවැසියන්ගේ තවත් අවධානයක් වන්නේ කුඩා ගොවි පවුල් සහ කම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සමාජ අවධානය කේන්ද්‍රගත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා පාරිසරික සංගම්වල, මහ නගර සභාවල, පාසල්වල, මාධ්‍යවල, වෙළඳ සංගම්වල සහ දේශපාලනයේ සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයින් දැනුවත් කිරීමයි. ජාලයකින් සම්බන්ධ වන්න.

අප අමතන්න
Ungargasse 64-66, වියානා 1030 වියානා

තවත් ස්ථිර සමාගම්

ලියන ලද්දේ විකල්පය

විකල්පය ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “social media Platform” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft. Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in Alren Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. මිය යාම විකල්පය