അടയ്ക്കുക
പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങൾ
റിച്ചാർഡ്
ഹീൽ
ജീവചരിത്രം
കമ്പനി | ഓർഗനൈസേഷൻ
പദ്ധതികൾ
സഹകരണം
സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈലുകൾ
ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
 • Redaktion [AT] dieoption.at ലേക്ക് അഭ്യർത്ഥനകളും പിശക് സന്ദേശങ്ങളും അയയ്ക്കുക
 • രാജ്യ ചാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സംഭാവനകളും പ്രധാന പേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം കാഴ്ചകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടെത്താം.
ഈ ചാനലിൽ ഇതുവരെ പോസ്റ്റൊന്നുമില്ല.

എന്റെ സ്കോർ

ടോപ്പ് -100-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

 1. #1 സോൺജ പോയിന്റ് 464,6
 2. #2 തൊംമി പോയിന്റ് 350,1
 3. #3 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 296,8
 4. #4 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 289,4
 5. #5 ഗുന്തർ ലസ്സി പോയിന്റ് 198,4
 6. #6 ക്ലോഡിയ പോയിന്റ് 113,2
 7. #7 വെറോണിക്ക ജാനിറോവ പോയിന്റ് 109,0
 8. #8 ഉയരങ്ങൾ പോയിന്റ് 94,1
 9. #9 ജോസഫ് കംഹുബെ പോയിന്റ് 89,6
 10. #10 സോൻജ ബെറ്റെൽ പോയിന്റ് 73,6
 11. #11 എലിസബത്ത് ഒബർസൗച്ചർ പോയിന്റ് 71,5
 12. #12 സ്റ്റീഫൻ ടിക്കാറ്റ്ഷ് പോയിന്റ് 69,0
 13. #13 എചൊഗൊഒദ് പോയിന്റ് 66,4
 14. #14 സ്റ്റെഫി പോയിന്റ് 64,5
 15. #15 ഉർസുല Wastl പോയിന്റ് 63,0
 16. #16 രെപനെത് പോയിന്റ് 61,9
 17. #17 ആഞ്ചലിക എച്ച് പോയിന്റ് 61,8
 18. #18 അഛിമ്സ്തൊഎഷെര് പോയിന്റ് 60,7
 19. #19 പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോയിന്റ് 58,6
 20. #20 അലക്സാണ്ടർ ഹോൾസ് പോയിന്റ് 54,7
 21. #21 അനിത എറിക്സൺ പോയിന്റ് 48,2
 22. #22 ജാക്കോബ് ഹോർവാട്ട് പോയിന്റ് 43,1
 23. #23 റോബർട്ട് പോയിന്റ് 43,0
 24. #24 മാർട്ടിൻ രോമങ്ങൾ പോയിന്റ് 40,9
 25. #25 ഇവ ലസ്പാസ് പോയിന്റ് 39,6
 26. #26 ജെറി സീഡൽ പോയിന്റ് 39,5
 27. #27 അലക്സാണ്ട്ര ബൈൻഡർ പോയിന്റ് 39,2
 28. #28 സ്റ്റെഫാൻ ടെഷ് പോയിന്റ് 37,3
 29. #29 മീര കോലെൻക് പോയിന്റ് 36,4
 30. #30 നികി പോയിന്റ് 33,1
 31. #31 ബെന്നി പോയിന്റ് 31,0
 32. #32 അസോസിയേഷൻ SOL പോയിന്റ് 29,0
 33. #33 റോബർട്ട് പോയിന്റ് 28,9
 34. #34 മാഗ് വാൾട്ടർ ക്ലാഗ് പോയിന്റ് 28,6
 35. #35 ഇവാ ട്രൂബ് പോയിന്റ് 28,3
 36. #36 സ്റ്റെഫാൻ സിമ്മർമാൻ പോയിന്റ് 27,3
 37. #37 COVIDCorona90 പോയിന്റ് 26,2
 38. #38 സ്ഛ്വെംദെര്മര്ക്ത് പോയിന്റ് 24,9
 39. #39 റെനേ പോയിന്റ് 23,1
 40. #40 ക്.ഫുഎഹ്രെര് പോയിന്റ് 22,9
 41. #41 ബിയാട്രിക്സ് പോയിന്റ് 20,9
 42. #42 റെയിനർ പോയിന്റ് 20,9
 43. #43 നീന വോൺ കൽക്രൂത്ത് പോയിന്റ് 20,0
 44. #44 യോർഗ് ഹിന്നേഴ്സ് പോയിന്റ് 19,9
 45. #45 utemayrhofer92 പോയിന്റ് 19,3
 46. #46 സ്റ്റീഫൻ പോയിന്റ് 19,2
 47. #47 അലക്സാണ്ട്ര ഫ്രാന്റ്സ് പോയിന്റ് 18,0
 48. #48 ഛര്ല്യ് പോയിന്റ് 18,0
 49. #49 ക്രിസ്റ്റീന കിറോവ പോയിന്റ് 17,5
 50. #50 മത്തിയാസ് മണ്ടുക്ക പോയിന്റ് 16,9
 51. #51 നിക്കോല പോയിന്റ് 16,0
 52. #52 ആംഗി വെയ്ക്ക്മാൻ പോയിന്റ് 15,9
 53. #53 അൽപെങ്ങുമ്മി 80 പോയിന്റ് 15,9
 54. #54 കാലാവസ്ഥാ ഹർജി പോയിന്റ് 15,4
 55. #55 മാർട്ടിൻ പോയിന്റ് 15,2
 56. #56 ഐക്യൊഉ പോയിന്റ് 15,0
 57. #57 ഡാഗ്മർ ബ്രെഷാർ പോയിന്റ് 14,9
 58. #58 വുഎര്ഛെര്മെദിഅ പോയിന്റ് 14,6
 59. #59 PLACES പോയിന്റ് 14,4
 60. #60 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 14,3
 61. #61 പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് 72 പോയിന്റ് 14,2
 62. #62 തോമസ് കുംഹോഫർ പോയിന്റ് 13,4
 63. #63 PLACES പോയിന്റ് 13,2
 64. #64 ഡേവിസ് പോയിന്റ് 13,0
 65. #65 മൻ‌ഫ്രെഡ് ഷിമെക് പോയിന്റ് 12,4
 66. #66 സൂസൻ ഫോർമാനെക് പോയിന്റ് 11,8
 67. #67 ടോം ബുസം പോയിന്റ് 11,8
 68. #68 ഗൊന്ജൊക്സനുമ്ക്സ പോയിന്റ് 11,5
 69. #69 പെത്യ പോയിന്റ് 11,2
 70. #70 ഇവാ സ്ട്രാസർ പോയിന്റ് 11,0
 71. #71 ജോസ്ഫ് പോയിന്റ് 11,0
 72. #72 ആഞ്ചലിക പോയിന്റ് 11,0
 73. #73 ക്ലോഡിയ വിങ്ക്ലർ പോയിന്റ് 10,7
 74. #74 മൈക്കൽ മ്രാക്ക് പോയിന്റ് 10,7
 75. #75 മൻ‌ഫ്രെഡ് ലീറ്റ്‌നർ പോയിന്റ് 10,5
 76. #76 ചൊംംയ്ക്സനുമ്ക്സ പോയിന്റ് 10,3
 77. #77 തോമസ് മൂർഡിംഗർ പോയിന്റ് 9,0
 78. #78 ലിന്കൊംസര്കെര് പോയിന്റ് 8,9
 79. #79 വിര്ഗിനിഅച്ലരബെല്ലെ പോയിന്റ് 8,6
 80. #80 മത്തരെല്ലൊ പോയിന്റ് 8,0
 81. #81 ജൂഡിത്ത് പോയിന്റ് 8,0
 82. #82 ഹൈൻസ് ബൈൻഡർ പോയിന്റ് 8,0
 83. #83 എല്ല ഫെർഗൂസൺ പോയിന്റ് 7,8
 84. #84 ഡാനിയേല പോയിന്റ് 7,6
 85. #85 ലാറ പോയിന്റ് 7,5
 86. #86 എബർ‌ഹാർഡ് ഫീഡ്‌ലർ പോയിന്റ് 7,5
 87. #87 ഡയാന ഡാൻ‌ബ au വർ പോയിന്റ് 7,4
 88. #88 ലുകെക്സനുമ്ക്സ പോയിന്റ് 7,0
 89. #89 ബാർബറ പോയിന്റ് 7,0
 90. #90 എലിസബത്ത് ഒബർസൗച്ചർ പോയിന്റ് 7,0
 91. #91 ആൻഡ്രിയ ഷ്മിത്ത് പോയിന്റ് 7,0
 92. #92 ATOS DI ഹെൻ‌റിക് ഷുള്ളർ പോയിന്റ് 7,0
 93. #93 ജോക്കിം വിന്റർസ് പോയിന്റ് 7,0
 94. #94 മൈക്കൽ ഒബർ‌ബെർഗർ പോയിന്റ് 7,0
 95. #95 പ്രകൃതി ശുദ്ധമായ പോയിന്റ് 7,0
 96. #96 റോമൻ പോയിന്റ് 7,0
 97. #97 സൂസൻ വുൾഫ് പോയിന്റ് 7,0
 98. #98 മൈക്കൽ ഷ്വിംഗ്ഹാമർ പോയിന്റ് 7,0
 99. #99 രൊബെര്ത്ല് പോയിന്റ് 7,0
 100. #100 ഡോ. പ്രിയ വർമ്മ പോയിന്റ് 7,0