വെറോണിക്ക ജാനിറോവ

3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സജീവമാണ്, 3 ആഴ്ച