സോൻജ ട uter ട്ടർമാൻ

2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സജീവമാണ്, 14 മണിക്കൂർ