മറീന ഇവ്‌കി

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും കവിതയും

3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് സജീവമാണ്, 23 മിനിറ്റ്