കുക്കി-സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിനായി പ്രദേശം യുഎസ് സജീവമാക്കിയിട്ടില്ല.