സ news ജന്യ വാർത്ത - സിവിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ!

ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു വിവര യുദ്ധമുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, ലോബിയിംഗ്, വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പോരാടേണ്ടതുണ്ട്: മറുപടിയായി, ഓപ്ഷണൽ ന്യൂസ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ബദലുകൾ, സുസ്ഥിരത, സിവിൽ സമൂഹം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുയോജ്യമായ “സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം”. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വാർത്തകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ഇൻറർനെറ്റിൽ വിലയേറിയ പ്രചോദനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു - ആഗോളതലത്തിൽ 104 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ചേരുക: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോസ്റ്റുചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാലികമായി അറിയുക - രജിസ്ട്രേഷൻ പരസ്യമില്ലാതെ! കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ.

ചിഹ്നം | രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

പുതിയതും ശുപാർശചെയ്‌തതും

പ്രധാന സ്പോൺസർ

ടോപ്പ് -10-മിറ്റ്‌ഗ്ലൈഡർ

  1. #1 നീന വോൺ കൽക്രൂത്ത് പോയിന്റ് 517,0
  2. #2 സോൺജ പോയിന്റ് 457,4
  3. #3 കരിൻ ബോർനെറ്റ് പോയിന്റ് 449,9
  4. #4 തൊംമി പോയിന്റ് 350,1
  5. #5 മറീന ഇവ്‌കി പോയിന്റ് 289,4
  6. #6 കിംദെര്നൊഥില്ഫെ പോയിന്റ് 287,6
  7. #7 ഗുന്തർ ലസ്സി പോയിന്റ് 198,4
  8. #8 ക്ലോഡിയ പോയിന്റ് 113,2
  9. #9 വെറോണിക്ക ജാനിറോവ പോയിന്റ് 107,8
  10. #10 ഉയരങ്ങൾ പോയിന്റ് 93,9

രാജ്യങ്ങൾ ചാനലുകൾ

നിലവിലെ