in ,

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി: ലിക്വിഡ് പോളിസി

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി

ആർക്കറിയില്ല, രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒന്നും പറയാത്ത കല കാണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവിശ്വാസം? അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും വ്യക്തമാണെങ്കിൽ? നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്വയം-ഇമേജ് പ്രവർത്തനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പരിമിതമായ സമയ വിഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ജനതയെ കൊക്കോയിലൂടെ വലിച്ചിടാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ അവസരങ്ങളുടെ അഭാവവും കാരണം ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ സംതൃപ്തരാണ്. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയാകേണ്ടതുണ്ടോ? അതാണോ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക്? ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി എന്ന ആശയം അനുസരിച്ച്, ഉത്തരം വ്യക്തമാണ്: ഇല്ല.

2011 ലും 2012 ലും പൈറേറ്റ് പാർട്ടി ജർമ്മനി ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും അക്കാലത്ത് ഇത് നാല് സംസ്ഥാന പാർലമെന്റുകളാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ ഫലവത്തായില്ലെങ്കിലും ദ്രാവക ജനാധിപത്യം ഒരു അന്തർ-പാർട്ടി സംഘടനാ തത്വമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവർ ലോകത്തെ കാണിച്ചു.
ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, അവർ ഉപയോഗിച്ചു ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിക്വിഡ് ഫീഡ്‌ബാക്ക്. ഇത് ഒരു പങ്കാളിത്ത വേദിയാണ്, കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും കഴിയും. 3.650 വിഷയങ്ങളും 6.650 സംരംഭങ്ങളും നിലവിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ (10.000) അംഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സൃഷ്ടിപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ആശങ്കകളും സുതാര്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും വികേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, പൈറേറ്റ് പാർട്ടി ഓസ്ട്രിയ, നിലവിൽ 337 അംഗങ്ങളുള്ള, വിപുലമായ പാർട്ടി പരിപാടി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, അത് പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിനും നെറ്റ്‌വർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമാണ്.

എന്നാൽ ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷപാതപരമായ പരീക്ഷണം മാത്രമല്ല. ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസിക്ക് പിന്നിൽ നേരിട്ടുള്ള പാർലമെന്ററിസത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ-രാഷ്ട്രീയ മാതൃകയാണ്. പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സാധ്യതകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും അതുവഴി ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുടെയും പോരായ്മകളെ മറികടക്കാനും അത് ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, സ്ഥാപിത നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചാണ് നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാഷണം തുടക്കക്കാരും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ മാത്രം അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. പ്രതിനിധി സമ്പ്രദായത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും കമ്മിറ്റികൾക്കും പാർലമെന്റംഗങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് വീണ്ടും നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള പാർലമെന്റേറിയനിസത്തിൽ, ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൗരന്മാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു. നിയമാനുസൃതമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര മുൻവ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം കാണപ്പെടുന്നത്.

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി
വിവരം: ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി
ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്
ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി എന്നത് പ്രതിനിധിയും നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സങ്കരയിനമാണ്, അതിൽ പൗരന്മാർക്ക് ഏത് സമയത്തും ഓൺലൈനിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനും നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനും കഴിയും - അവനോ അവളോ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓരോ നാലഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൗരൻ തന്റെ വോട്ട് നൽകുക മാത്രമല്ല, അത് "ഫ്ലക്സിൽ" സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ഓരോ കേസും അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലൂടെ, തനിക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ) അയയ്ക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ. അവന്റെ വിശ്വാസം ഏൽപ്പിച്ചു. പ്രായോഗികമായി, ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്, പാർട്ടി X ന്റെ നികുതി നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ, Y സംഘടനയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിലും, Z വ്യക്തിയുടെ കുടുംബ നയ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്കൂൾ പരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വോട്ടിന്റെ പ്രതിനിധിസംഘം ഏത് സമയത്തും പഴയപടിയാക്കാനാകും.
പ്രതിനിധികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ആശയം അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കും വോട്ടുകൾക്കുമായി അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു മാർഗ്ഗം നൽകുന്നു. പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, രാഷ്ട്രീയമായി സംഭാവന നൽകാനും രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായത്തെയും തീരുമാനമെടുക്കലിനെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇത്.

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി ലൈറ്റ്

ജർമ്മൻ അസോസിയേഷനുകൾ പബ്ലിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇ. ലിക്വിഡ് ഫീഡ്‌ബാക്കിന്റെ ഡവലപ്പർ വി., ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകൾക്കായി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ വാദിക്കുന്ന ഇന്ററാക്ടീവ് ഡെമോക്രാറ്റി ഇവി, പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പുതുക്കലിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ പാത കാണുന്നു. ആക്സൽ കിസ്റ്റ്നർ, അസോസിയേഷൻ ബോർഡ് അംഗം സംവേദനാത്മക ജനാധിപത്യം eV izes ന്നിപ്പറയുന്നു: "പാർട്ടികൾക്കുള്ളിൽ ദ്രാവക ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ആശയം, കാരണം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ആന്തരിക പാർട്ടി ഘടനകൾ അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അവസരമോ അവസരമോ നൽകുന്നില്ല." നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല.

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രധാനവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ഉദാഹരണം ജർമ്മൻ ജില്ലയായ ഫ്രൈസ്‌ലാന്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ലിക്വിഡ് ഫീഡ്‌ബാക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ലിക്വിഡ് ഫ്രൈസ്‌ലാന്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ, 76 ലെ പൗരന്മാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടം 14 ഉം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സംരംഭങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ലിക്വിഡ് ഫ്രൈസ്‌ലാന്റിൽ വോട്ട് നേടുന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങളായി മാത്രം സേവിക്കുന്നു, അവയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്: ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ ഇതിനകം പരിഗണിച്ച 44 പൗരന്മാരുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ, 23 ശതമാനം അംഗീകരിച്ചു, 20 ശതമാനം പരിഷ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു, 23 ശതമാനം നിരസിച്ചു. കൂടുതൽ 20 ശതമാനം ഇതിനകം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു, 14 ശതമാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, ഡിജിറ്റൽ പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ തുനിയുന്ന ഒരേയൊരു ജർമ്മൻ പ്രാദേശിക അതോറിറ്റിയായി ഫ്രൈസ്‌ലാന്റ് നിലനിൽക്കില്ല: "താമസിയാതെ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ - വൺസ്റ്റോർഫ്, സീൽ‌സ് - മറ്റൊരു ജില്ല - റോട്ടൻ‌ബർഗ് / വൂം - പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ലിക്വിഡ്ഫീഡ്ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കും", അതിനാൽ കിസ്റ്റ്നർ.

ഭാവിയിൽ ദ്രാവക ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ നാം വോട്ടുചെയ്യുമോ?

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനിടയുള്ള പ്രചോദനാത്മക ശക്തി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, അതിന്റെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗം പ്രധാനമായും പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം, അതുപോലെ തന്നെ പാർടിയിലെ തീരുമാനമെടുക്കൽ, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഒരു വശത്ത്, ജനാധിപത്യ നയത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിന് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മറുവശത്ത്, ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെടുകയോ ഇൻറർനെറ്റിൽ വോട്ടുചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് തീർത്തും താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ രഹസ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തലും അനുബന്ധ സുരക്ഷയും കൃത്രിമത്വ അപകടസാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു വശത്ത്, സുരക്ഷിതവും രഹസ്യവും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ "ഡിജിറ്റൽ ബാലറ്റ് ബോക്സ്" വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് വോട്ടർമാരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയും അവരുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം അവരുടെ തീരുമാനം അജ്ഞാതമാക്കുകയും തുടർന്ന് ഈ നടപടിക്രമം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് കോഡ് വഴി ഒരു പൗരന്റെ കാർഡും പ്രോഗ്രാമിംഗും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ചിലപ്പോൾ സാങ്കേതികമായി ചെയ്യാനാകുമെങ്കിലും, തകരാറുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നിഷേധിക്കാനാവാത്ത അപകടസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു, മാത്രമല്ല കണ്ടെത്താനാകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഐടി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു രഹസ്യ വോട്ട് ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസിയുടെ സുതാര്യത പോസ്റ്റുലേറ്റിനും വിരുദ്ധമാണ്. ലിക്വിഡ് ഫീഡ്‌ബാക്കിന്റെ ഡവലപ്പർമാർ ഈ കാരണത്താൽ പൈറേറ്റ് പാർട്ടിയിൽ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പരസ്യമായി അകന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് മേധാവിത്വം

ലിക്വിഡ് വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ വെറും നിർദ്ദേശങ്ങളാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് മറ്റൊരു ധർമ്മസങ്കടം. മുമ്പത്തെ കേസിൽ, രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് കഴിവും അടുപ്പവുമുള്ള ആളുകളെ അവർ അനുകൂലിക്കുമെന്ന് വിമർശിക്കുന്നതിൽ അവർ ന്യായീകരിക്കപ്പെടണം, ഒരു ഓൺലൈൻ ചർച്ചയുടെ ഫലങ്ങൾ ഒരു പ്രതിനിധി അഭിപ്രായ ശരാശരിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ, വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ ആശയത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ സാധ്യതകൾ നഷ്‌ടപ്പെടും.

ഡിജിറ്റൽ നേരിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി നേടുന്ന പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ താഴ്ന്ന നിലയാണ് മറ്റൊരു പൊതു വിമർശനം. വിജയകരമായ ലിക്വിഡ് ഫ്രൈസ്‌ലാന്റ് പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ, പങ്കാളിത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 0,4 ശതമാനമാണ്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഹൈപ്പോ-ആൽപ് അഡ്രിയ അഴിമതി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിവേദനത്തിൽ 1,7 ശതമാനവും 2011 ലെ “വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം” എന്ന റഫറണ്ടത്തിൽ 4,5 ശതമാനവുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അതിശയിക്കാനില്ല, കാരണം ഓൺലൈൻ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രദേശമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇ-ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും നിരസിക്കുന്നു.

"ഡിജിറ്റൽ ഇടവുമായി പൗര-സംസ്ഥാന ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരാശയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയല്ല."
രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാനിയേൽ റോളഫ്

നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് സോറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഇ-ജനാധിപത്യവും ഇ-പങ്കാളിത്തവും ഓസ്ട്രിയയിലെ അവരുടെ ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ്. “ഡിജിറ്റൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിമർശനാത്മകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്: വിദഗ്ധരും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സുതാര്യതയുടെയും കൃത്രിമത്വ സുരക്ഷയുടെയും അഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്,” മാഗ് പോൾ റിംഗ്ലർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ജർമ്മനിയിലും പൗരന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ വ്യത്യസ്തമല്ല. 2013 ൽ ബെർട്ടൽസ്മാൻ ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ 2.700 പൗരന്മാരോടും 680 തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരോടും ബന്ധപ്പെട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിന്ന് ടെലിഫോൺ വഴി അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. തൽഫലമായി, സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 43 ശതമാനം പൗരന്മാരും ഓൺ‌ലൈൻ പങ്കാളിത്തം നിരസിച്ചു, മാത്രമല്ല 33 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. താരതമ്യത്തിന്: 82 ശതമാനം പേർ ലോക്കൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി, 5 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് നിരസിച്ചത്. ബെർട്ടെൽസ്മാൻ ഫ Foundation ണ്ടേഷന്റെ നിഗമനം: "യുവതലമുറയുടെ നിരക്ക് ഇവിടെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് അധിഷ്ഠിത പങ്കാളിത്തത്തിന് താരതമ്യേന മോശം പ്രശസ്തി ഉണ്ട്, ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അംഗീകൃത ഉപകരണമായി തങ്ങളെത്തന്നെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല."
സോറ പഠനത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം വീണ്ടും: ഇന്റർനെറ്റ് വിപ്ലവം സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വിവരവും ഇടപെടലും എളുപ്പമാക്കുന്നു. "ഈ വിലയിരുത്തൽ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാനിയേൽ റോളഫും പങ്കുവെക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്: "ഡിജിറ്റൽ ഇടവുമായി പൗര-സംസ്ഥാന ബന്ധം വിപുലീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരാശയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയല്ല."

ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി - യാത്ര എവിടെ പോകുന്നു?

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഡാനൂബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രെംസിലെ ഇ-ഡെമോക്രസി പ്രോജക്ട് ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി പീറ്റർ പാരിസെക്, പൗരന്മാരും പൊതുമേഖലയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള സഹകരണത്തിൽ ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത കാണുന്നു. ഫെഡറൽ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയുടെ നിലവിലെ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതിയായ ഡിജിറ്റൽ അജണ്ടയെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നു. വിയന്നയ്‌ക്കായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പൗരന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഭരണകൂടവും പൗരന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു വെർച്വൽ, യഥാർത്ഥ സംഭാഷണം ഉണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനം,” പാരിസെക് പറയുന്നു. "ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി സോഫ്റ്റ്വെയർ ആശയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഒരു തുറന്ന നവീകരണ പ്രക്രിയ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു," പാരിസെക് പറയുന്നു.

രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള പൗരന്മാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന്, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഒരു കാര്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു: പൊതുഭരണത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കൂടുതൽ സുതാര്യത. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാകാനുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ അവ തുറക്കും, ”പാരിസെക് പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സുതാര്യതയും ആന്തരിക ജനാധിപത്യവൽക്കരണവും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം സ്ഥാപിതമായ പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ അടിത്തറ ഇതിനകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ സഹകരണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. ലിക്വിഡ് ഡെമോക്രസി നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മാതൃകയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചേക്കില്ല, പക്ഷേ പങ്കാളിത്തത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഇത് കാണിക്കുന്നു.

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: ഓപ്ഷൻ.

ഈ പോസ്റ്റ് ശുപാർശചെയ്യണോ?

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

താങ്ങാനാവുന്ന ഭവനം: എന്താണ് സാമൂഹിക ഭവനം?

ökostrom

ഹരിത വൈദ്യുതിയും ശുദ്ധമായ മാറ്റവും