ഈ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനം അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 17 ഫെബ്രുവരി 2020 നാണ്, ഇത് യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയിലെ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമാണ്.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു https://option.news ശേഖരിച്ചു, ചെയ്യുക. ഈ പ്രമാണം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നു. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു:

 • വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
 • നിയമാനുസൃതമായ കാരണങ്ങളാൽ ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവര ശേഖരണം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതം തേടും.
 • നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ന്യായമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ഞങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യാർത്ഥം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കാനോ ശരിയാക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളാണുള്ളതെന്നോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

1. ഉദ്ദേശ്യം, തീയതി, നിലനിർത്തൽ കാലയളവ്

1.1 ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

ബന്ധപ്പെടുക - ഫോൺ, മെയിൽ, ഇ-മെയിൽ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഫോർമാറ്റുകൾ വഴി

ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • പേര്, വിലാസം, സ്ഥാനം
 • ഇ-മെയിൽ-Adresse

ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്:

സമ്മതം ലഭിച്ചു

സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ

സേവനത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നു.

1.2 ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

ഒരു അക്കൗണ്ടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ

ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • പേര്, വിലാസം, സ്ഥാനം
 • ഇ-മെയിൽ-Adresse
 • ഉപയോക്തൃനാമം, പാസ്‌വേഡുകൾ, മറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റ
 • സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റം
 • ഫോട്ടോകൾ
 • സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ

ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്:

നിയമപരമായ ബാധ്യത

സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ

സേവനത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നു.

1.3 ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

വൃത്താകാരമായ

ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • പേര്, വിലാസം, സ്ഥാനം
 • ഇ-മെയിൽ-Adresse
 • സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റം

ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്:

സമ്മതം ലഭിച്ചു

സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ

സേവനത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നു.

1.4 ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുക.

ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • പേര്, വിലാസം, സ്ഥാനം
 • ഇ-മെയിൽ-Adresse
 • ഉപയോക്തൃനാമം, പാസ്‌വേഡുകൾ, മറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റ

ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്:

നിയമപരമായ ബാധ്യത

സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ

സേവനത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നു.

1.5 ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

വെബ്സൈറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.

ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • ഇ-മെയിൽ-Adresse
 • ഉപയോക്തൃനാമം, പാസ്‌വേഡുകൾ, മറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റ
 • സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റം
 • സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ

ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്:

സമ്മതം ലഭിച്ചു

സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാലയളവിൽ

സേവനത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നു.

2. മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി പങ്കിടില്ല.

3. കുക്കികൾ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുക്കികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ക്ക്, ദയവായി ഞങ്ങളുടേത് കാണുക കുക്കി നയം പോസ്റ്റ്.

പൂർണ്ണ ഐപി വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ തടഞ്ഞു.

4. സുരക്ഷ

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ദുരുപയോഗവും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനവും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ന്യായമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടെന്നും ആക്‌സസ്സ് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

5. മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്സൈറ്റ്

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ലിങ്കുകൾ ലിങ്കുചെയ്‌ത മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ബാധകമല്ല. ഈ മൂന്നാം കക്ഷികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമോ സുരക്ഷിതമോ ആയി പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാനാവില്ല. ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

6. ഈ ഡാറ്റ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ പതിവായി ഈ സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

7. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ആക്സസ്, പ്രോസസ്സിംഗ്

നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളാണുള്ളതെന്നോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. ചുവടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന അവകാശങ്ങളുണ്ട്:

 • നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും അവ എത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
 • വലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക: ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
 • തിരുത്താനുള്ള അവകാശം: നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ അനുബന്ധമാക്കാനോ ശരിയാക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ തടയാനോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
 • നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സമ്മതം പിൻവലിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
 • ഡാറ്റാ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള അവകാശം: നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയും ഒരു കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനും അവ പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു കൺട്രോളറിലേക്ക് കൈമാറാനും നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
 • എതിർപ്പിനുള്ള അവകാശം: നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയും. പ്രോസസ്സിംഗിന് ന്യായമായ കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പാലിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസ്താവിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അതിനാൽ തെറ്റായ വ്യക്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എഡിറ്റുചെയ്യുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാം.

8. ഒരു പരാതി സമർപ്പിക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഞങ്ങൾ (നിങ്ങളുടെ പരാതി) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

9. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

ഹെൽമറ്റ് മെൽസർ, Option Medien e.U.
സീഡെൻ‌ഗാസ് 13 / 3, A-1070 വിയന്ന, ഓസ്ട്രിയ
ആസ്ട്രിയ
വെബ്സൈറ്റ്: https://option.news
ഇ-മെയിൽ: office@dieoption.at

അനുബന്ധം

WooCommerce

നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ശേഖരിക്കുന്ന, സംഭരിക്കുന്ന, പങ്കിടുന്ന, ആ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഈ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ ക്രമീകരണങ്ങളെയും അധിക പ്ലഗിനുകളെയും ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ എന്ത് വിവരമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിയമോപദേശം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിലെ ഓർ‌ഡറിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ‌ ശേഖരിക്കും.

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു:
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ കണ്ട ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതാ.
 • സ്ഥാനം, ഐപി വിലാസം, ബ്ര browser സർ തരം: നികുതി കണക്കാക്കൽ, ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ് എന്നിവ പോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു
 • ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം: ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും, ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡർ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നതിനും.
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കുക്കികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കുറിപ്പ്: കൂടുതൽ‌ വിശദാംശങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുക്കി പോളിസിയും അനുബന്ധമായി ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം.

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഷോപ്പുചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പേര്, ബില്ലിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ / പേയ്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, ഉപയോക്തൃനാമം, പാസ്‌വേഡ് പോലുള്ള ഓപ്‌ഷണൽ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനെയും ഓർഡറിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നു
 • റീഫണ്ടുകളും പരാതികളും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക
 • പേയ്‌മെന്റ് ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും വഞ്ചന തടയുന്നതും
 • ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിനായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജമാക്കുക
 • നികുതി കണക്കുകൂട്ടൽ പോലുള്ള എല്ലാ നിയമപരമായ ബാധ്യതകളും പാലിക്കൽ
 • ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് ഓഫറുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
 • നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുക
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ഒരു അക്ക create ണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ സംഭരിക്കും. പേയ്‌മെന്റ് വിവരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിലെ ഓർഡറുകളിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ശേഖരണത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കും, അത് സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നികുതി, ബില്ലിംഗ് കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ XXX വർഷത്തേക്ക് ഓർഡർ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ബില്ലിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളോ റേറ്റിംഗുകളോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്

നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്കും ഷോപ്പ് മാനേജർമാർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:
 • വാങ്ങിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, വാങ്ങുന്ന സമയം, ഷിപ്പിംഗ് വിലാസം എന്നിവ പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ‌ ഓർ‌ഡർ‌ ചെയ്യുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇ-മെയിൽ വിലാസം, ബില്ലിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ.
ഓർഡറുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങളിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്.

ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നത്

ഈ വിഭാഗത്തിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ആർക്കാണ്, ഏത് ആവശ്യത്തിനായി ഡാറ്റ കൈമാറണം എന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തണം. അനലിറ്റിക്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേകൾ, ഷിപ്പിംഗ് ദാതാക്കൾ, മൂന്നാം കക്ഷി ഇനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ഓർഡറുകളും സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് -

പേയ്മെന്റുകൾ

ഈ ഉപവിഭാഗത്തിൽ, ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിലെ പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യ പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സറുകൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റുചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ പേപാൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേപാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് നീക്കംചെയ്യണം.

പേപാൽ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ പേയ്‌മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിനിടെ നിങ്ങളുടെ ചില ഡാറ്റ പേപാലിലേക്ക് കൈമാറും. മൊത്തം വാങ്ങൽ വിലയും പേയ്‌മെന്റ് വിവരങ്ങളും പോലുള്ള പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പേപാൽ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക.