എന്താണ് എസ്.ഡി.ജി.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അംഗീകരിക്കുകയും ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 17 SDG ലക്ഷ്യങ്ങൾ മികച്ച ലോകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, രോഗം, ആവശ്യം എന്നിവയില്ലാത്തതും എല്ലാ ജീവിതവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ഒരു ലോകം നാം കാണുന്നു

ലോകം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി എന്നിവയാണ് അവയിൽ ചിലത്. 2015- ൽ, 25- ൽ. സെപ്റ്റംബർ, അങ്ങനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അജൻഡ ക്സനുമ്ക്സ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ 17 SDG- കൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 17 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യമായി, അത്തരം ലക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യം, പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച, അസമത്വം, ഉൽപാദനവും ഉപഭോഗവും, അഴിമതി, മറ്റ് പല പ്രശ്‌നങ്ങളും മേലിൽ പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികളല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പുതിയ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് ചിന്തയെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ബാധകമാണെന്ന് അജണ്ടയിൽ പറയുന്നു. അജൻഡ 2030 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ എല്ലാ 193 അംഗരാജ്യങ്ങളിലും ഒപ്പിട്ടു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ എസ്.ഡി.ജികൾ നടപ്പാക്കാൻ അവർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 17 SDG- കൾ

17 SDG- കൾ അജൻഡ ക്സനുമ്ക്സ കൂടുതൽ 169 ഉപഗോളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. മൊത്തത്തിൽ, എസ്ഡിജികൾ "നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക്" നയിക്കണം: "ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, രോഗം, ആവശ്യം എന്നിവയില്ലാത്തതും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ഒരു ലോകമാണ് നാം കാണുന്നത്", കരാറിലാണ്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും സമത്വവും സുസ്ഥിരവും സുസ്ഥിരവുമായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • SDG 1: ദാരിദ്ര്യം അതിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും അവസാനിക്കുന്നു

2030 വരെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കണം. നിലവിലെ നിർവചനം അനുസരിച്ച്, ഒരു ദിവസം 1,25 ഡോളറിൽ താഴെ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ആളുകളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അനുപാതം "അതിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും" പകുതിയായിരിക്കണം.

 • SDG 2: വിശപ്പില്ല

പട്ടിണി അവസാനിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും മികച്ച പോഷകാഹാരവും കൈവരിക്കുക, സുസ്ഥിര കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് എസ്ഡിജി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിന്റെ പ്രധാന മുൻ‌ഗണനകൾ.

 • SDG 3: ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, മാതൃ, ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കണം. അപകടങ്ങളിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതും സബ്ഗോളുകളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്.

 • SDG 4: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം

ഭാവിയിൽ സമഗ്രവും തുല്യവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനും എല്ലാവർക്കും ആജീവനാന്ത പഠനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും യുഎൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 • SDG 5: ലിംഗസമത്വം

സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ വിവേചനം യുഎൻ ലോകമെമ്പാടും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 • SDG 6: ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ശുചിത്വവും

2030 വരെ, എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ കുടിവെള്ളത്തിലേക്ക് സാർവത്രികവും തുല്യവുമായ പ്രവേശനം നേടാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 • SDG 7: താങ്ങാവുന്നതും ശുദ്ധവുമായ .ർജ്ജം

7 നേടാൻ. പുനരുപയോഗ g ർജ്ജത്തിന്റെ പങ്ക് ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.

 • SDG 8: മാന്യമായ ജോലിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും

സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ഉൽ‌പാദനക്ഷമമായ സമ്പൂർണ്ണ തൊഴിൽ, എല്ലാവർക്കും മാന്യമായ ജോലി എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം.

 • SDG 9: വ്യവസായം, നവീകരണം, അടിസ്ഥാന സ .കര്യങ്ങൾ

മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സ building കര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക, സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വ്യവസായവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നവീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് യുഎന്നിന്റെ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

 • SDG 10: കുറച്ച് അസമത്വങ്ങൾ

ഇത് രാജ്യങ്ങളിലും അവയ്ക്കിടയിലും ഉള്ള അസമത്വത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു, ഒപ്പം തുല്യ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തലും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ആസൂത്രിതവുമായ മൈഗ്രേഷൻ നയവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • SDG 11: സുസ്ഥിര നഗരങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റികളും

താങ്ങാനാവുന്ന താമസസ്ഥലം, ചേരികളുടെ നവീകരണം, പൊതുഗതാഗതം എന്നിവ ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • SDG 12: ഉത്തരവാദിത്ത ഉപഭോഗവും ഉൽ‌പാദന രീതികളും

2030 വരെ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര പരിപാലനവും കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗവും കൈവരിക്കാനും ഭക്ഷ്യ മാലിന്യങ്ങൾ പകുതിയാക്കാനും യുഎൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 • SDG 13: കാലാവസ്ഥാ പരിരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ

കാലാവസ്ഥാ പരിരക്ഷ ദേശീയ നയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ എന്നിവയിൽ സംയോജിപ്പിക്കണം. യുഎൻ അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസവും സംവേദനക്ഷമതയും ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

 • SDG 14: വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ജീവിതം

സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി സമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്നതും സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ എസ്ഡിജിയുടെ മുൻപന്തിയിലാണ്.

 • SDG 15: കരയിലെ ജീവിതം

മുൻ‌ഗണനയിലുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതാ:

 • ഭൗമ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളുടെ സുസ്ഥിര ഉപയോഗം പരിരക്ഷിക്കുക, പുന oring സ്ഥാപിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 • സുസ്ഥിരമായി കാടുകൾ വളർത്തുന്നു
 • മരുഭൂമീകരണം നേരിടുക,
 • മണ്ണിന്റെ നശീകരണവും വിപരീതവും അവസാനിപ്പിക്കുക
 • ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം അവസാനിപ്പിക്കുക
 • SDG 16: സമാധാനം, നീതി, ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ

സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി സമാധാനപരവും സമന്വയിപ്പിച്ചതുമായ സമൂഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഫലപ്രദവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • SDG 17: ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള പങ്കാളിത്തം

ഉദാഹരണത്തിന്, മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 0,20 ശതമാനമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് (എൽ‌ഡി‌സി) അനുവദിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാൻ ഒ‌ഡി‌എ ദാതാക്കളെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ എസ്ഡിജികളുടെയും ഉപ ഇനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ.

എസ്ഡിജികൾ പ്രായോഗികമായി

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ 193 അംഗ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിനര്ബെഇതുന്ഗ് വരെ അജണ്ട 2030 നടപ്പാക്കുന്നത് വർഷം 17, ദേശീയ പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അതിന്റെ 2030 സുസ്ഥിര വികസനം ഗോളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഓസ്ട്രിയയിലെ ലെജന്റുകൾ നടപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ഫെഡറൽ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, 12 ജനുവരി 2016 കൗൺസിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന “അജണ്ട 2030” കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

എന്നിരുന്നാലും, അടുത്തിടെ, എസ്‌എൻ‌ഡി‌എം വാച്ച് ഓസ്ട്രിയ - എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അംഗ സംഘടനകളുമായി യുഎൻ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സിവിൽ സൊസൈറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം - ഓസ്ട്രിയയിൽ എസ്ഡിജികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെ വിമർശിച്ചു: “മിക്ക രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് ഇല്ല. ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏകോപിതവും ദീർഘകാലവുമായ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല. ഇതിന് സിവിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആസൂത്രിതമായ ഇടപെടലും കൂടുതൽ സുതാര്യതയും ആവശ്യമാണ് "പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വേളയിൽ എജി ഗ്ലോബൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അന്നലീസ് വിലിം പറയുന്നു ഓഡിറ്റർമാരുടെ കോടതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനായി അജണ്ട 2030 നടപ്പിലാക്കൽ ജൂലൈയിൽ യുഎൻ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

നിരീക്ഷണവും റിപ്പോർട്ടും

സ്ദ്ഗ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര മോണിറ്ററിംഗ് ക്സനുമ്ക്സ സൂചകങ്ങളും ഒരു ആഗോള ചട്ടക്കൂട് സൂചകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച നിന്ന് "ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിൽ സൂചകങ്ങൾ യുഎൻ ഇന്റർ-ഏജൻസി വിദഗ്ധ ഗ്രൂപ്പ് (ഇഅഎഗ്-സ്ദ്ഗ്സ്)" ആയിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വർഷം തോറും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ ഡാറ്റ (ഓൺ‌ലൈനിൽ https://unstats.un.org/sdgs ൽ) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ മാതൃ-ശിശുമരണനിരക്ക് കുറയുകയും വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഇരട്ടിയായതായും എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ, പല പ്രദേശങ്ങളിലും ശുചിത്വ സ facilities കര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ അഭാവം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു, അതിനാൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള വെല്ലുവിളികളും വിവരിക്കുന്നു.

എന്താണ് SDG- കൾ (ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ):

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ അളവുകൾ മനസിലാക്കുക (ജർമ്മൻ)

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ മാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

എന്താണ് SDG- കൾ:

എസ്.ഡി.ജി ഇംഗ്ലീഷിൽ വിശദീകരിച്ചു.

ഫോട്ടോ / വീഡിയോ: Shutterstock.

എഴുതിയത് കരിൻ ബോർനെറ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്ഷനിലെ ഫ്രീലാൻസ് ജേണലിസ്റ്റും ബ്ലോഗറും. സാങ്കേതികവിദ്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലാബ്രഡോർ പുകവലി ഗ്രാമീണ വിദ്വേഷത്തോടും നഗര സംസ്കാരത്തിനായുള്ള മൃദുവായ ഇടത്തോടും.
www.karinbornett.at

ഈ പോസ്റ്റ് ശുപാർശചെയ്യണോ?

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ

ഒരു സന്ദേശം വിടുക
 1. നിങ്ങളുടെ മികച്ച ലേഖനത്തിന് നന്ദി! “വികേന്ദ്രീകൃത സുസ്ഥിരതാ തന്ത്രങ്ങൾ - പ്രാദേശിക അജണ്ട 21” എന്ന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും രാജ്യവ്യാപകമായി യുഎൻ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി (എസ്ഡിജി) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അത് മറ്റൊരു ലേഖനത്തിനുള്ള ആശയമായിരിക്കാം (ഓസ്ട്രിയയിലെ എസ്ഡിജികളുടെ വിഷയം നടപ്പിലാക്കൽ)?

 2. ഓസ്ട്രിയയിൽ എസ്ഡിജികൾ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നതും രസകരമായിരിക്കും. എസ്‌ഡി‌ജികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓസ്ട്രിയയിലെ ലോക്കൽ അജണ്ട എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പ്രക്രിയകൾ‌ ഇതിന്‌ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. ആശംസകൾ, ക്ലോഡിയ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

തുണി വ്യവസായം വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ടോ? 7 വർഷത്തെ ഡിറ്റോക്സ് കാമ്പെയ്‌ൻ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക ഗ്രീൻപീസ് ജർമ്മനി

വേട്ടയാടൽ കെണിയിൽ നിന്ന് ആനയെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രഹം: ഗോൾഡീസ് | ആഗ്രഹം: പാണ്ട | WWF ജർമ്മനി