in , ,

ເສດຖະກິດໃຫມ່ສາມາດນໍາພວກເຮົາອອກຈາກວິກິດການ?


ເສດຖະກິດໃຫມ່ສາມາດນໍາພວກເຮົາອອກຈາກວິກິດການ?

ໄພເງິນເຟີ້, ວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ: ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບວຽກງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ລະບົບເສດຖະກິດໃຫມ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນທາງອອກຈາກວິກິດການບໍ? ວິດີໂອນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ BMK.

ໄພເງິນເຟີ້, ວິກິດການດິນຟ້າອາກາດ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ: ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບວຽກງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ລະບົບເສດຖະກິດໃຫມ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນທາງອອກຈາກວິກິດການບໍ?

ວິດີໂອນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ BMK.

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ 2000 ທົ່ວໂລກ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້