in , ,

ຊ່ວຍ​ປະ​ຢັດ​ເຜິ້ງ​ແລະ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ” ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຂອງ EU


ບໍ່ມີຫົວຂໍ້

ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2023, ຜູ້ລິເລີ່ມຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພົນລະເມືອງເອີຣົບ (ECI) "ຊ່ວຍປະຢັດເຜິ້ງແລະຊາວກະສິກອນ!" ຮ່ວມກັບນັກວິທະຍາສາດແລະຊາວກະສິກອນໄດ້ສະເຫນີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວເອີຣົບຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນສະພາເອີຣົບ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈາກຄະນະກໍາມະການສິ່ງແວດລ້ອມ (ENVI), ຄະນະກໍາມະການກະສິກໍາ (AGRI) ແລະຄະນະກໍາມະການຮ້ອງຟ້ອງ (PETI) ແລະຄະນະກໍາມະ EU ​​ມີໂອກາດທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງ.

ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2023, ຜູ້ລິເລີ່ມຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງພົນລະເມືອງເອີຣົບ (ECI) "ຊ່ວຍປະຢັດເຜິ້ງແລະຊາວກະສິກອນ!" ຮ່ວມກັບນັກວິທະຍາສາດແລະຊາວກະສິກອນໄດ້ສະເຫນີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວເອີຣົບຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນສະພາເອີຣົບ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຈາກຄະນະກໍາມະການສິ່ງແວດລ້ອມ (ENVI), ຄະນະກໍາມະການກະສິກໍາ (AGRI) ແລະຄະນະກໍາມະການຮ້ອງຟ້ອງ (PETI) ແລະຄະນະກໍາມະ EU ​​ມີໂອກາດທີ່ຈະຖາມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງ.

© ສະຫະພາບເອີຣົບ, 2023 – ທີ່ມາ: ລັດຖະສະພາເອີຣົບ

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/event_20230124-1430-COMMITTEE-ENVI-AGRI?start=20230124133000&end=20230124173826

https://www.savebeesandfarmers.eu

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ 2000 ທົ່ວໂລກ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້