in , ,

ການຫຼຸດຜ່ອນຢາປາບສັດຕູພືດເສຍເງິນ: ຄະນະກໍາມະ EU ​​ແລະການປະຕິເສດຂອງ SUR - ຈະເປັນແນວໃດໃນປັດຈຸບັນ?


ການຫຼຸດຜ່ອນຢາປາບສັດຕູພືດເສຍເງິນ: ຄະນະກໍາມະ EU ​​ແລະການປະຕິເສດຂອງ SUR - ຈະເປັນແນວໃດໃນປັດຈຸບັນ?

ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດລົງ 50% ໃນປີ 2030 ແມ່ນຫນຶ່ງໃນມາດຕະການສູນກາງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສີຂຽວຂອງເອີຣົບ 🌍 - ແຕ່ຄະນະກໍາມະ EU ​​ກໍາລັງຝັງວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍໂດຍການປະຕິເສດ SUR (ກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ) ❌ - ຕອນນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ?

ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດລົງ 50% ໃນປີ 2030 ແມ່ນຫນຶ່ງໃນມາດຕະການສູນກາງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສີຂຽວຂອງເອີຣົບ 🌍 - ແຕ່ຄະນະກໍາມະ EU ​​ກໍາລັງຝັງວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍໂດຍການປະຕິເສດ SUR (ກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ) ❌ - ຕອນນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ? 🤔

ນັກເຄມີດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ GLOBAL 2000 Helmut Burtscher-Schaden ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຄະນະກໍາມະການ EU ຈຶ່ງພາດໂອກາດອັນດີສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ຈຳເປັນ 📉. ໂດຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ມີ​ສິດ​ທິ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ເອົາ​ພິດ​ພືດ​ອອກ​ຕະ​ຫຼາດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລົບ​ລ້າງ. ໃນວິດີໂອພວກເຮົາເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນອັນອ່ອນໂຍນ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຄື່ອງມືໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ Green Deal ຕອນນີ້ກຳລັງເຮັດ 🧐.

______________________________________________

ທ່ານສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບັນລຸໄດ້ຮ່ວມກັນໃນ EU ແລະຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ EU ຢູ່ທີ່ນີ້:
https://www.global2000.at/publikationen/global-2000-die-eu-du

______________________________________________

#GLOBAL2000 #GreenDeal #ການຫຼຸດຜ່ອນຢາປາບສັດຕູພືດ #ClimateChange #actnow

ແຫຼ່ງ

ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາການຄ້າທາງເລືອກ AUSTRIA


ຂຽນໂດຍ 2000 ທົ່ວໂລກ

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້